Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 – Definities.

1.1 Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het    tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren

en statutair lid is van de Vereniging    Landelijke Organisatie Dibevo te Amersfoort.

1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is    gesloten.

1.3 Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst    heeft gesloten. 1.4 Gastheer:

degene die bevoegd is om namens het dierenpension de    pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.

1.5 Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij    het dierenpension zich verplicht het

gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten    en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

1.6 Verzorging: De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve    van de verzorging van het gastdier, e.e.a.

als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.   

1.7 Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of    terrein ten behoeve van het verblijf en de

verzorging van het gastdier.

Artikel 2 – Algemeen.

2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing,    tenzij daarvan, . uitsluitend schriftelijk, is

afgeweken.

2.2 Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde openingstijden    de dierenverblijven te bezichtigen.

2.3 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering    ervan tien dagen zijn verstreken, zonder

dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk    bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.

Artikel 3 – Inschrijving. .

3.1 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenpension    wordt door de gastheer een

reserveringsformulier/ klantenkaart gemaakt. Bij het maken    van het reserveringsformulier/klantenkaart wordt aan de klant een

exemplaar van deze    algemene voorwaarden overhandigd. Indien het reserveringsformulier/klantenkaart per    post aan de klant

wordt toegezonden, wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden    meegezonden.

3.2 Het reserveringsformulier/klantenkaart bevat in ieder geval de volledige naam    en het adres van het dierenpension en de klant,

adres waar de klant bereikbaar is    gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het    ras,

geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de    door de klant gewenste duur van het verblijf van het

gastdier en de door de klant    verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.

3.3 Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulier/klantenkaart door    de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en

ondertekend. Aan de klant zal een    (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven. Het

reserveringsformulier/klantenkaart,    voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de

pensionovereenkomst.   

3.4 Bij telefonische reservering wordt het reserveringsformulier/klantenkaart per    post aan de klant toegezonden, waarbij een

exemplaar van deze algemene voorwaarden    wordt meegezonden. De klant dient het reserveringsformulier/klantenkaart, voorzien   

van zijn handtekening retour te sturen naar het dierenpension. Wanneer dit reserveringsformulier    niet binnen 14 dagen retour

gestuurd is komt er geen reservering tot stand en is    er dus geen overeenkomst.

Artikel 4 – Reserveringssom.

4.1 Na reservering door de klant is het dierenpension gerechtigd van de klant een    reserveringssom te verlangen voor de

werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag    is minimaal 20% van de totale verblijfskosten.

4.2 Indien deze reserveringssom 30 dagen voor de aanvang van de huisvesting van het    gastdier niet is voldaan, vervalt het recht

op reservering. Bezwaren tegen de hoogte    van de reserveringssom/factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.3 De reserveringssom wordt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst verrekend    met het totale bedrag . wat de klant aan

het dierenpension schuldig is. .

4.4 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen voor de overeengekomen    aanvang van de eerste brengdag

van het verblijf van het gastdier, is de klant aan    het dierenpension de gehele reserveringssom verschuldigd. Uitzondering hierop is   

het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een    dierenarts overhandigen aan het

dierenpension.

Artikel 5 – Betaling.

5.1 De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij    anders aangegeven. . In deze prijs zijn

begrepen de kosten van verzorging, voeding    en huisvesting van het gastdier en de . verschuldigde BTW. .

5.2 Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst    op te hangen in een voor de klant toegankelijke

ruimte van het dierenpension, dan    wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.

5.3 Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension    verschuldigd is, geschiedt direct

bij de beëindiging van de pensionovereenkomst à contant.

5.4 Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension    gerechtigd de resterende dagen van

het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening    te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.

5.5 De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenpension.

5.6 In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd    alle gerechtelijke en buitengerechtelijke

incassokosten aan de klant in rekening    te brengen met een minimum van € 226,89. 5.7 Het dierenpension heeft altijd het recht   

om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende    betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede

twijfel bestaat dat de klant niet    of niet volledig zal betalen.

Artikel 6 – Rechten en plichten van het Dierenpension.

6.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst    gedurende de overeengekomen periode

de overeengekomen diensten te verlenen.

6.2 Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen    van het gastdier, dat . bij haar verblijft. .

6.3 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen    van de klant ten . aanzien van de

huisvesting en verzorging van het gastdier.

6.4 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende    middelen toe (laten) dienen, indien dit

naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.

6.5 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf    van het gastdier met het aangemelde gastdier

bij het dierenpension meldt, mag het    dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de   

klant aan het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen    conform het gestelde in art. 4.4.

6.6 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren    voor het gastdier indien het gastdier niet

beschikt over de wettelijke, dan wel door    het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

6.7 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het    dierenpension verblijft, is de klant de prijs per

dag aan het dierenpension verschuldigd    die in de overeenkomst is overeengekomen.

6.8 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging    van de pensionovereenkomst bij het

dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de    klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen

48 uur.    Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een    asiel te brengen. De klant blijft daarbij

steeds gehouden om de volledige pensionprijs    te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

6.9 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding    te maken van bijzonderheden van het

gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de klant.

7.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens    en bescheiden aan het dierenpension te

(ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor    een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het

dierenpension.    .

7.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden    wordt ten gevolge van . het niet (ver)melden,

dan wel het geven van onjuiste gegevens    en documenten met betrekking tot het . gastdier.

7.3 De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk    bij de aanvang van het verblijf van het

gastdier in het dierenpension het bewijs    van inenting af te geven. (Voor honden: hondenziekte – ziekte van Carré en

parvovirusinfectie.    Voor katten: kattenziekte – infectieuze gastro- enteritis en niesziekte) Ook het    bewijs van iedere andere

wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend    vereiste inenting moet worden afgegeven.

Artikel 8 – Ziekte en/ of overlijden van het gastdier.

8.1 De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier    (of een redelijk vermoeden van ziekte)

tijdens het verblijf van het gastdier in het    dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen   

te nemen, die haar in de gegeven situatie juist . voorkomen.

8.2 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt    te overlijden, kan het . dierenpension door een

onafhankelijk deskundige sectie laten    verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid.

9.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension    niet worden . toegerekend, indien zij niet

te wijten is aan zijn schuld, noch volgens    de wet, rechtshandeling of in het . maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt    of

het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het . dierenpension en/of bij    personen en/of diensten en/of instellingen,

waarvan het dierenpension gebruik wenst    te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.

9.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid    hiervan zo spoedig mogelijk in

kennis te stellen.

9.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden    directe of indirecte schade, die verband houdt

met een tekortkoming door het dierenpension    en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de

pensionovereenkomst,    tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het    dierenpension is niet

aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde    hulppersonen of derden bij de uitvoering van de

pensionovereenkomst.

9.4 Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade,    die de klant lijdt als gevolg van niet-

nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen    uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde

beperkt tot    de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge:   

driehonderdendrieënzestig Euro).

9.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van    derden en is uit hoofde van de

pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de    oproep in vrijwaring door het dierenpension.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht. .

10.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens    gebied het dierenpension is . gevestigd, tenzij de

klant binnen één maand nadat het    dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen    leggen aan

deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens    de wet bevoegde rechter.

10.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft    niet de nietigheid, vernietiging van alle

bepalingen van deze Algemene Voorwaarden    tot gevolg.

Home Dagtarieven Voorwaarden Fotogalerie Contact Knaagdieren-nieuws Dierenstuff
© Knaagdierenpension Rotterdam en Omstreken. 2013
Knaagdierenpension
Rotterdam en omstreken
Voorwaarden